Mreža biblioteka

Grupacija društvenih nauka

Ekonomski fakultet
Biblioteka

Fakultet političkih nauka
Biblioteka

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Biblioteka

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Biblioteka

Fakultet za upravu
Biblioteka

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Biblioteka

Pravni fakultet
Biblioteka

Grupacija humanističkih nauka

Fakultet islamskih nauka
Biblioteka

Filozofski fakultet
Biblioteka

Institut za historiju
Biblioteka

Institut za jezik
Biblioteka

Katolički bogoslovni fakultet
Biblioteka

Orijentalni institut
Biblioteka

Pedagoški fakultet
Biblioteka

Grupacija medicinskih nauka

Fakultet zdravstvenih studija
Biblioteka

Medicinski fakultet
Biblioteka

Stomatološki fakultet sa klinikama
Biblioteka

Veterinarski fakultet
Biblioteka

Grupacija prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Biblioteka

Prirodno-matematički fakultet
Biblioteka

Šumarski fakultet
Biblioteka

Grupacija tehničkih nauka

Arhitektonski fakultet
Biblioteka

Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Biblioteka

Građevinski fakultet
Biblioteka

Mašinski fakultet
Biblioteka

Grupacija umjetnosti

Akademija likovnih umjetnosti
Biblioteka

Akademija scenskih umjetnosti
Biblioteka

Muzička akademija
Biblioteka

Biblioteke podorganizacionih jedinica

Centar za ljudska prava
Biblioteka